Apple, Google né thu?, M? m?t 90 t? USD m?i n?m

2021-09-20 16:25:59 VnExpress.net
咪乐|直播|苹果版下载官网 连续两周听课,百江镇党委委员梁波的笔记上记得满满当当,他感叹道,原来,乡村振兴还能这样干,真是大开眼界!大事有着落小事有回音行走在山前屋后,和老百姓家长里短,你不由自主就把自己当成村里一份子,为村民解忧的心情就会更加急迫。

Nh?ng c?ng ty c?ng ngh? nh? Apple, Microsoft, IBM, HP... d?n ??u xu h??ng chuy?n ti?n ra n??c ngoài ?? né thu? c?a các doanh nghi?p M?

Nh?ng c?ng ty c?ng ngh? nh? Apple, Microsoft, IBM, HP... d?n ??u xu h??ng chuy?n ti?n ra n??c ngoài ?? né thu? c?a các doanh nghi?p M?

Nh?ng công ty công ngh? l?n có tr? s? t?i M? ?ã b? sung thêm 206 t? USD vào kh?i l?i nhu?n t?i n??c ngoài trong n?m 2013 nh? chuy?n doanh thu 1.950 t? ??ng vào các n??c ?ánh thu? th?p h?n M?. Danh sách 15 công ty hàng ??u c?a M? ?ang có t?i 795,2 t? USD ? n??c ngoài (n?m 2013), t?ng 10,6% so v?i n?m ngoái. Tuy nhiên t?c ?? v?n ch?m h?n so v?i 2012 khi nhóm doanh nghi?p ??t t?ng tr??ng l?i nhu?n t?i 15,9%.

Theo Bloomberg, các công ty công ngh? ?óng góp r?t l?n trong xu h??ng, d?n ??u là GE v?i 110 t? USD, theo phía sau g?m Microsoft (76,4 t? USD), t?p ?oàn d??c Pfizer (69 t? USD), d??c Merck & Co. (57,1 t? USD), Apple (54,4 t? USD)...

Nhi?u ??n v? còn chuy?n c? b?ng sáng ch? và s? h?u trí tu? sang nh?ng qu?c gia ?ánh thu? th?p. S? khác r?i luôn tr? s? ra n??c ngoài thông qua các cu?c mua bán sáp nh?p. Tu?n tr??c, Chiquita Brands International (tr? s? B?c Carolina, M?) tuyên b? sáp nh?p v?i Fyffes Plc ?? thành l?p công ty chu?i l?n nh?t th? gi?i tr? giá m?t t? USD và ?óng t?i Ireland (quê nhà c?a Fyffes).

T?i Ireland, thu? doanh nghi?p là 12,5% m?t n?m, trong khi t?i M? là 35% nên qu?c gia châu Âu này ?ã tr? thành m?t trong nh?ng thiên ???ng thu? n?i ti?ng nh?t th? gi?i.

Báo cáo c?a C? quan nghiên c?u Qu?c h?i M? cho bi?t hàng n?m n??c M? th?t thoát kho?ng 30-90 t? USD. Các nhà làm lu?t M? c?ng nh? Anh, Pháp, Italy ?ang theo sát các công ty nh? Microsoft, HP, Apple, Google, Amazon-nh?ng doanh nghi?p ?a qu?c gia n?i ti?ng.

Trong 3 n?m, l?i nhu?n qu?c t? c?a Microsoft t?ng g?p 3, còn c?a Apple t?ng g?p 4 l?n. Cùng th?i gian, Google nhân ?ôi lãi ? n??c ngoài t? 17,5 t? USD lên 38,9 t? USD. Tr??c tình c?nh này, Anh và Nh?t B?n ??u gi?m thu? doanh nghi?p ?? m? c?a cho các công ty trong n??c ?em ti?n v? quê h??ng.

"L? h?ng v? thu? ?ang là ph?n th??ng l?n cho các công ty lách lu?t khi chuy?n l?i nhu?n ra n??c ngoài ?? né thu? trong n??c", Dan Smith - lu?t s? thu? và ngân sách c?a công ty nghiên c?u PIRG (M?) nh?n ??nh. Trong khi nhi?u chính ph? trên th? gi?i ?ang gi?m thu? và c? g?ng ?? các t?p ?oàn chuy?n l?i nhu?n ??n "thiên ???ng thu?" c?a mình thì qu?c h?i M? v?n nh? làm ng?.

Các cu?c tranh cãi quanh chi tiêu và thu? c?a chính ph? M? ngày càng gay g?t khi?n qu?c h?i v?n ch?a th?ng nh?t có nên nghiêm kh?c h?n ??i v?i các công ty ho?t ??ng ? n??c ngoài hay không. Do ?ó, ??n nay M? v?n ch?a có quy?t ??nh nào ?? kh?c ph?c v?n ?? này.

Th?i s?:
Tin t?c m?i nh?t Trung Qu?c ASEAN Qu?c t?
Nghe:
Th? gi?i am nh?c H?p th? Ng?c ánh Chung quanh chúng ta Trung Qu?c ngày nay L?ng kính cu?c s?ng V?n ngh? Th?i s?
?nh:
Trung Qu?c Th? gi?i ??ng Nam á Th? thao Hài h??c Gi?i trí
Kinh t? X? h?i:
??i s?ng kinh t? X? h?i Dan sinh C? h?i kinh doanh Trung Qu?c-ASEAN Giao l?u Trung-Vi?t Di s?n v?n hoá ?i?m nóng ti?u blog H??ng d?n ??u t?
V?n hoá du l?ch:
V??n V?n hóa V?n hóa truy?n th?ng Thành ng? Danh nhan l?ch s? Th? Dan t?c Du l?ch Khám phá B?c Kinh Di s?n th? gi?i Di s?n phi v?t th?
D??ng sinh:
C?m nang s?c kh?e Trung y Trung d??c Khoa h?c ??i s?ng ?m th?c Trung Hoa ?n u?ng d??ng sinh
V??n Hán ng?:
Ha?n ng?? ha?ng nga?y Xin chào, Trung Qu?c Tam s? h?c viên Hát theo t?i D?y vi?t ch?
Th?i th??ng:
Th?i trang Làm ??p Hàng hi?u ?? c? Thú c?ng X? h?p
百度